Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013, 2015 og 2016

Hent som PDF

Navn og formål

§ 1, stk. 1.

Foreningens navn er ” Foreningen af Tegnsprogstolke” (FTT)

§ 1, stk.2.

Foreningen er en landsdækkende klub under Socialpædagogernes Landsforbund (SL), og har hjemsted i Danmark.

§ 1, stk. 3.

Foreningen er en partipolitisk uafhængig organisation der har til formål:

 1. At samle alle uddannede tegnsprogstolke for i samarbejde at fremme og værne fælles interesser i overensstemmelse med SL’s formålsparagraf under ansvar overfor SL’s hovedbestyrelse.
 2. I samarbejde med SL at sikre overenskomstmæssige arbejds- og lønvilkår for tegnsprogstolke.
 3. At fungere som fagligt forum med fokus på tjenstlige, arbejdsmiljørelaterede, faglige og uddannelsesmæssige interesser, og gennem dette arbejde at sikre de bedst mulige vilkår.
 4. At udbrede kendskab til og forståelse for tegnsprogstolkes arbejde.
 5. At arbejde for en tidssvarende grund,- videre og efteruddannelse.
 6. At samarbejde med organisationer der fremmer foreningens formål.

§1, stk.4.

Foreningen optager eksaminerede tegnsprogstolke, som medlemmer. Foreningen definerer eksaminerede tegnsprogstolke, som de, der er eksamineret fra de gennem årene godkendte/akkrediterede danske tegnsprogstolkeuddannelser.

Desuden optages de tegnsprogstolke, der før egentlige tolkeuddannelsers oprettelse, gennemførte “kursus for tolke” udbudt af LF og bestod de dertil knyttede eksamener.

Ind til danske døve tegnsprogstolke får mulighed for at blive eksamineret fra en akkrediteret dansk tegnsprogstolkeuddannelse, gives der for dem dispensation fra foreningens uddannelseskrav ud fra følgende kriterier:

a) gennemført kursusforløb under Danske Døves Landsforbunds projekt Døve Tegnsprogstolke (DTTP) med kursusbevis, og opnået certifikat fra DNTM herfor.

b) gennemført og bestået EUMASLIs Master study programme.

Medlemmer

§ 2, stk.1.

Ordinære medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages:

 • Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogstolke, er arbejdssøgende til eller har orlov fra en stilling som tegnsprogstolk under SL-overenskomst enten som hoved- eller bierhverv.
 • Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogstolke på Færøerne eller i Grønland.

(dog undtaget stemmeret ved SL-overenskomstmæssige forslag og SL relaterede spørgsmål)

 • Tegnsprogstolke som pr. 1. april 2003 har været medlem af FTT i mindst 3 år.

Særlige medlemmer

Som særlige medlemmer kan optages:

Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogstolke, er arbejdssøgende til eller har orlov fra en stilling som tegnsprogstolk under anden overenskomst enten som hoved- eller bierhverv.

Studerende medlemmer

I denne gruppe kan optages studerende ved uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

Passive medlemmer

Som passive medlemmer kan optages ordinære og særlige medlemmer der i kortere eller længere tid er uden ansættelse og ikke-arbejdssøgende til en stilling som tegnsprogstolk, samt medlemmer der er overgået til andet fagområde.

Pensionister, seniorer

Ordinære medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller førtidspension kan fortsætte med rettigheder og pligter som ordinære medlemmer men med stemmeret og opstillingsret som de særlige medlemmer.

Støttemedlemmer

Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer hvor de er særligt inviteret.

Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan udnævnes ordinære eller tidligere medlemmer. Udnævnelsen foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har status som ordinære medlemmer hvis de opfylder kriterierne for dette, ellers som særlige medlemmer. De er fritaget for kontingent.

Kontingent og betingelser

§ 3, stk. 1.

Kontingent for de forskellige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.

Der er muligt at have differentiering af kontingentet ved indmelding i FTT sidst på året. Det vil betyde at nye 1. gangs medlemmer, der melder sig ind efter 1. november et givent år, først betaler næste års kontingent og dermed får november og december måned, i indeværende år, gratis. Tilbuddet gælder kun ved indmeldelse som aktivt medlem.

Tilbuddet er ikke gældende, hvis man tidligere har været medlem af FTT.

(tilføjelse vedtaget i 2007)

§ 3, stk. 2.

Medlemmerne er forpligtet til at give foreningen oplysninger om uddannelsesforhold, ansættelsesforhold (herunder overenskomst) og bopæl, samt alle ændringer i disse forhold.

§ 3, stk. 3.

De ordinære medlemmer har pligt til at respektere de af SL indgåede aftaler og overenskomster.

Udmeldelse

§ 4, stk. 1.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 15.januar i det nye kalenderår. FTTs kontingent følger kalenderåret, og er udmeldelsen ikke sket rettidigt, betales kontingent for kalenderåret med mindre andet aftales.

§ 4, stk. 2.

Finder bestyrelsen at et medlem har udvist en optræden, som kan være til skade for foreningens formål og anseelse, kan den, efter at medlemmet er blevet hørt i bestyrelsen give vedkommende en påtale eller advarsel eller ekskludere vedkommende. Bestyrelsen kan på samme grundlag nægte en person optagelse.

§ 4, stk. 3.

Hvis pågældende medlem ønsker det kan beslutningen forelægges for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på beslutningens ikrafttrædelse. Medlemmet har ret til skriftligt og/eller mundtligt at fremføre sine synspunkter og medlemmet har ret til at møde med en bisidder.

§ 4, stk. 4.

Ved beslutninger om eksklusion eller nægtelse af optagelse kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer både i bestyrelsen og ved eventuel behandling på Generalforsamlingen (inkl. ”stemmer-ikke”)

Generalforsamling

§ 5, stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5, stk. 2.

Generalforsamlingen er forum for erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af politik på tolkeområdet. På generalforsamlingen træffes beslutninger om initiativer i forhold til fagforening, arbejdsgiverne, andre organisationer m.fl. På generalforsamlingen vælges endvidere medlemmer til bestyrelsen.

§ 5, stk. 3.

Ved generalforsamlingen kan deltage:

 • Ordinære medlemmer

med taleret og fuld stemmeret, dog jvf. § 2 stk. 1.

 • Særlige medlemmer, pensionister og æresmedlemmer

med taleret og stemmeret undtaget omkring SL-overenskomstmæssige forslag og SL relaterede spørgsmål.

 • Studerende

med taleret, men ikke stemmeret.

§ 5, stk. 4.

Passive medlemmer kan være observatører ved generalforsamlingen for egen regning.

§ 5, stk. 5.

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.

§ 5, stk. 6.

FTT’s ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning og inden udgangen af maj måned. Herudover kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 5, stk. 7.

Den ordinære generalforsamling indkaldes gennem ” Socialpædagogen”, og via FTTs hjemmeside senest en måned før. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig besked til alle medlemmer.

§ 5, stk. 8.

Forslag, der ønskes behandlet, fremsendes til formanden/bestyrelsen senest 21 dage før der afholdes generalforsamling i FTT.

§ 5, stk. 9.

Forud for hver generalforsamling, skal der foreligge en dagsorden, der udsendes til foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamling sammen med eventuelt indkomne forslag.

§ 6, stk. 1.

Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.

§ 6, stk. 2.

Alle afstemninger på generalforsamlingerne afgøres ved simpelt stemmeflertal, og der føres beslutningsprotokol. Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Der kan kun træffes afgørelser om spørgsmål der er optaget på dagsordenen.

§ 6, stk. 3.

Dagsordenen for generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Åbning af generalforsamling

2. Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Beretning fra kassereren – herunder fremlæggelse af revideret regnskab.
 3. Indkomne forslag
 4. Fremtidigt arbejde
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 11. Afslutning

 

§ 6, stk. 4.

Valg til bestyrelsen foregår som direkte valg blandt de fremmødte, medmindre et begrundet afbud foreligger hos bestyrelsen eller skriftligt på generalforsamlingen, i hvilket tilfælde den ej fremmødte person er valgbar.

Se i øvrigt bestyrelsens sammensætning og valgbarhed under § 7, stk. 1.

§ 6, stk. 5.

Ved personvalg gælder følgende regler:

 1. Valget foregår skriftligt
 2. Hvert medlem kan højest afgive et antal stemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges, og kan kun afgive en stemme på hver kandidat.
 3. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt.
 4. Ved stemmelighed foretages skriftligt omvalg mellem de aktuelle kandidater. Giver det

fortsat stemmelighed foretages lodtrækning

 1. Såfremt der kun er foreslået et antal kandidater svarende til det antal der skal vælges er de pågældende valgt uden afstemning.

§ 6, stk. 6.

Der vælges en revisor og en revisorsuppleant hvert år.

§ 6, stk. 7.

Skriftlig afstemning foretages hvis blot en af de stemmeberettigede ønsker det.

Bestyrelsen

§ 7, stk. 1:

Bestyrelsen består af:

 • Op til 5 medlemmer udpeges blandt SL-tillidsrepræsentanterne.
 • 3 medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen blandt de ordinære medlemmer.

(2 i lige år/1 i ulige år)

 • 1 medlem vælges direkte på generalforsamlingen blandt de ordinære og særlige medlemmer (i ulige år)
 • 1 medlem vælges direkte på generalforsamlingen blandt de særlige medlemmer (i lige år)

§ 7, stk. 2.

De 5 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, vælges for en 2-årig periode. Valgene sker forskudt således, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og de 2 andre på valg i ulige årstal.

§ 7, stk. 3.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen for en 1-årig periode.

§ 7, stk. 4.

Fra uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning tilknyttes 2 studerende, som observatører, valgt af og blandt de tolkestuderende. Observatørerne har taleret men ikke stemmeret i bestyrelsen.

§ 8, stk. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert valg med en formand valgt blandt TR’erne og en kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv opgave- og kompeten­cefordeling blandt udvalgets medlemmer.

 

§ 8, stk. 2.

Bestyrelsen har til formål at arbejde for, at beslutninger truffet på generalforsamlingen føres ud i livet, at koordinere og informere i forhold til tolkene.

 

§ 8, stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Heri specificeres at det særlige medlem i bestyrelsen ikke har stemmeret omkring SL-overenskomstmæssige forslag og SL relaterede spørgsmål.

Opløsning:

§ 9, stk. 1.

FTT kan opløses efter indkommet forslag til generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødte, dog minimum 1/2 af medlemmer­ne, stemmer herfor.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10, stk. 1.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29 marts 2003 og træder i kraft efter vedtagelsen. 

Revideret efter generalforsamling 2007, 2010, 2013, 2015 og 2016.