Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Navn, stiftelse, hjemsted og formål

§ 1, stk. 1.
Foreningens navn er ” Foreningen af Tegnsprogstolke” (FTT)

§ 1, stk. 2.
Foreningen blev stiftet den 19. maj 1977.

§ 1, stk. 3.
Foreningen er en landsdækkende forening og har hjemsted i Danmark.

§ 1, stk. 4.
Foreningen er en partipolitisk uafhængig organisation der har til formål:

I. At sikre og forbedre medlemmernes muligheder for udøvelse af erhvervet.

II. At værne om kvalitet indenfor tolkebranchen samt medvirke til høj faglig og etisk standard.

III. At arbejde for overenskomstmæssige arbejds- og lønvilkår for tegnsprogstolke. Blandt andet gennem samarbejde med fagforeningerne HK og SL, samt evt. andre faglige organisationer.

IV. At fungere som bredt fagligt forum med fokus på arbejdsmiljørelaterede, faglige og uddannelsesmæssige interesser.

V. At udbrede kendskab til og forståelse for tegnsprogstolkes arbejde.

VI. At arbejde for medlemmernes muligheder for udvikling af deres faglige kompetencer gennem tidssvarende grund-, videre- og efteruddannelse.

VII. At samarbejde med myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og foreninger der fremmer foreningens formål.

Medlemmer

§ 2, stk. 1.
Foreningen optager tegnsprogstolke som medlemmer, der enten er uddannet fra en af de gennem tiden gældende danske tegnsprogstolkeuddannelser eller certificeret af udbudsmyndigheder i Danmark.

§ 2, stk. 2.
Medlemmer
Tegnsprogstolke, der er aktivt udøvende, arbejdssøgende til eller har orlov fra jobbet som tegnsprogstolk i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Studerende medlemmer
Tolkestuderende ved Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

Passive medlemmer
Tegnsprogstolke som holder en pause eller ikke længere er aktive i professionen.

Pensionister, seniorer
Medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller bliver førtidspensionister, kan fortsætte på samme vilkår som hidtil.

Støttemedlemmer
Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer, hvor de er særligt inviteret.

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer skal have ydet en særlig indsats i foreningen og for dens formål. Nuværende og tidligere medlemmer kan udnævnes. Bestyrelsen udnævner æresmedlemmet efter motiveret indstilling fra medlemmer og det offentliggøres på generalforsamlingen.

Medlemskab

§ 3, stk. 1.
Kontingent for de forskellige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse.
Ved indmeldelse efter 1. november betales først kontingent ved det kommende kontingentår.

§ 3, stk. 2.
Medlemmerne er forpligtet til at give foreningen oplysninger om uddannelsesforhold, mailadresse og bopæl, samt ændringer i disse forhold.

§ 3, stk. 3.
Udmeldelse er en aktiv handling og skal ske skriftligt til kassereren senest d. 15. januar.
FTTs kontingent følger kalenderåret, og er udmeldelsen ikke sket rettidigt, betales kontingent for kalenderåret.

§ 3, stk. 4.
Finder bestyrelsen, at et medlem har udvist en optræden, som kan være til skade for foreningens formål og anseelse, kan den, efter at medlemmet er blevet hørt i bestyrelsen, give vedkommende en påtale, en advarsel eller ekskludere vedkommende. Bestyrelsen kan på samme grundlag nægte en person optagelse.

§ 3, stk. 5.
Hvis pågældende medlem ønsker det, kan beslutningen forelægges for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse, hvilket dog ikke har opsættende virkning på beslutningens ikrafttrædelse.
Medlemmet har ret til skriftligt og/eller mundtligt at fremføre sine synspunkter og medlemmet har ret til at møde med en bisidder ved både møde med bestyrelsen og på generalforsamlingen.

§ 3, stk. 6.
Ved beslutninger om eksklusion eller nægtelse af optagelse kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige afgivne stemmer både i bestyrelsen og ved eventuel behandling på Generalforsamlingen (inklusiv”Blanke stemmer/stemmer-ikke”)

Generalforsamling

§ 4, stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4, stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning og inden udgangen af maj måned.

§ 4, stk. 3.
Ved generalforsamlingen kan deltage:

 • Medlemmer, pensionister og æresmedlemmer. Alle har taleret og fuld stemmeret
 • Studerende. Alle har taleret, men ingen stemmeret.
 • Passive medlemmer kan være observatører
 • Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.

§ 4, stk. 4.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen. Denne vælges af generalforsamlingen. Dirigenten underskriver referatet fra Generalforsamlingen.

§ 4, stk. 5.
Den ordinære generalforsamling indkaldes via opslag på FTT’s Facebookside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne senest 8 uger før.

§ 4, stk. 6.
Forslag fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før der afholdes generalforsamling.

§ 4, stk. 7.
Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden, budget, regnskab og eventuelle indkomne forslag til foreningens medlemmer.

§ 4, stk. 8.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med de punkter som ønskes behandlet, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 4, stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel via mail til alle medlemmer, samt ved opslag på foreningens Facebookside.

§ 4, stk. 10.
Dagsorden og evt. bilag udsendes til medlemmerne pr. mail senest 1 uge inden den ekstraordinære generalforsamling.

§ 4, stk. 11.
Der kan medbringes en fuldmagt pr deltagende stemmeberettiget medlem.

Generalforsamlings procedure

§ 5, stk. 1.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

§ 5, stk. 2.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Åbning af generalforsamling
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Beretning fra kassereren – herunder fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Godkendelse af budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Valg af bestyrelsesformand (lige år)
 11. Valg af kasserer (lige år)
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år/3 i ulige år)
 13. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant
 15. Eventuelt
 16. Afslutning

§ 5, stk. 3.
Alle afstemninger på generalforsamlingerne afgøres ved simpelt stemmeflertal, og der føres beslutningsprotokol. Ændringer af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Der kan kun træffes afgørelser om spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

§ 5, stk. 4.
Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten eller et stemmeberettiget medlem ønsker det.

§ 5, stk. 5.
Valg til formands-, kasserer-, bestyrelses-, og revisorpost kræver enten personlig tilstedeværelse eller skriftligt tilsagn fra de pågældende.
Se i øvrigt bestyrelsens sammensætning og valgbarhed under § 7, stk. 1. § 5, stk. 6.
Der vælges en revisor og en revisorsuppleant hvert år. Revisor og revisorsuppleant kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 5, stk. 7.
Ved personvalg gælder følgende regler:

 1. Valget foregår skriftligt
 2. Hvert medlem kan højst afgive et antal stemmer svarende til antallet af personer, der skal vælges og kan kun afgive en stemme på hver kandidat.
 3. De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt.
 4. Ved stemmelighed foretages skriftligt omvalg mellem de aktuelle kandidater. Giver det fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning
 5. Såfremt der kun er foreslået et antal kandidater svarende til det antal, der skal vælges, er de pågældende valgt uden afstemning.

Bestyrelsen

§ 6, stk. 1.
Bestyrelsen består af:

 • 1 Bestyrelsesformand, som vælges direkte på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
 • 1 Kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen for en 2-årig periode
 • 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen for en 2-årig periode
 • 2 suppleanter, som vælges direkte på generalforsamlingen for en 1-årig periode

§ 6, stk. 2.
Bestyrelsesformanden vælges i lige år.
Fratræder formanden indenfor sin 2-årige periode, indtræder næstformanden indtil førstkommende generalforsamling, hvor der afholdes nyvalg til posten. Den nyvalgte formand indtræder for den resterende valgperiode.

§ 6, stk. 3.
Halvdelen af bestyrelsen inkl. Kasserer vælges i lige år, og anden halvdel i ulige år. Alle vælges for en 2-årig periode.
Fratræder et bestyrelsesmedlem indenfor sin 2-års periode, indtræder en suppleant indtil førstkommende generalforsamling, hvor der afholdes nyvalg til posten. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder i det udtrådte medlems valgperiode.

§ 6, stk. 4.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen for en 1-årig periode.

§ 6, stk. 5.
Fra Uddannelsen til Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning tilknyttes 2 studerende, som observatører, valgt af og blandt de tolkestuderende. Observatørerne har taleret men ikke stemmeret i bestyrelsen.

§ 7, stk. 1.
Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og beslutter selv sin opgavefordeling.

§ 7, stk. 2.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§ 7, stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen i forhold til budget og regnskab.

§ 7, stk. 4.
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer har begge kontofuldmagt. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til foreningens bogholder.

Opløsning:

§ 8, stk. 1.
FTT kan opløses efter indkommet forslag til generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødte, dog minimum 1/2 af foreningens medlemmer, stemmer herfor.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9, stk. 1.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 17. marts 2018 og træder i kraft efter vedtagelsen.
De afløser foreningens vedtægter fra 2003 samt alle dertilhørende vedtaget vedtægtsændringer.

§ 9, stk. 2
Vædtægterne er revideret ved generalforsamlingen d. 23. februar 2019.