Spændende skandinavisk sommerkursus

Synes du, dét at skulle tolke fra talt norsk eller svensk kan være en udfordring?
Kunne du tænke dig i at blive styrket i din nabosprogsforståelse?
Så er der her et tilbud til dig!
De skandinaviske tegnsprogstolkeforbund (FTT, STTF og Tolkeforbunnet) er gået sammen om at kreere et “interskandinavisk” sommerkursus, 3, – 7. august 2016 (undervisning 4. – 6.) der har til formål at ruste tegnsprogstolke i norden til at tolke fra de talte skandinaviske sprog.
“Blandinavin-kurset” vil byde på undervisning i de respektive sprog, spændende workshops om emner som fx  “falske venner”, udveksling af ord og ordsprog, quizzer, socialt samvær med nordiske kollegaer og meget mere.
 Man kan læse mere om kurset i den mail der er blevet sendt ud til FTT-medlemmerne. Tilmelding kan ske på dette link:
OBS! Der er et meget begrænset antal pladser, så det gælder om at være hurtig på aftrækkeren!

Tak for i år – Tolkeweekend 2016

FTT’s bestyrelse er godt i gang med bestyrelsesåret. Vi har allerede koordineret en del ting pr. mail og telefon, og har flere bolde i luften samt flere gennemførte aktiviteter. Vi holder vores første bestyrelsesmøde den 3.juni, hvor vi for alvor vil samle og drøfte de forskellige inputs vi fik fra årets Tolkeweekend – både fra generalforsamlingen og vores nye koncept Oplægsrouletten.

Oplægsrouletten gik ud på at FTT havde inviteret repræsentanter fra DDL, DDU, SL, HK og DNTM op og fortalte om deres syn på tolkebranchen nu og i fremtiden.

Et gennemgående tema, som både DDU, DDL, SL og HK kom ind på, var en opfordring til solidaritet blandt tolke og tolkeudbydere. For at komme igennem med et budskab, kræves det at vi finder det ”bredt delte og dybt følte” tema blandt os.  FTT’s medlemmer skal vise flaget og aktivt indgå i arbejdet og bestyrelsen skal påtage sig ansvaret for at bære medlemmernes stemme videre til de forskellige myndigheder. På trods af at vi er på et lille marked, er vi også udfordret ved at vi er organiseret i to forskellige fagforeninger og der er mange forskellige ansættelsesformer, så i en tid hvor vores arbejdsbetingelser i den grad bliver pressede, bliver det endnu vigtigere at vi formår at udnytte det at vi trods alt kender hinanden så godt, til at forene vores kræfter.

Medlemmer af FTT vil blive tilsendt de noter der blev taget under Oplægsroulettens gruppearbejde og bestyrelsen har nedskrevet forslag og anmodninger, som vi som sagt vil drøfte på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Om søndagen havde vi lektor, mag.art Ole Lauridsen fra Århus Universitet – (også kendt fra P4s Sproghjørnet) ude for at underholde os med noget vaskeægte sprognørderi.

Alt i alt var det en rigtig god weekend, hvor blikket var vendt fremad og fokus lå på forenede kræfter og solidaritet.

Endnu en gang tak til alle, der deltog i årets Tolkeweekend.

Tilmelding til tredje møde om døve tegnsprogstolke

Som tidligere annonceret kommer nu 3. indslag i rækken af møder, der skal give os mere viden på vores besluttede fokusområde: døvetolke og deres virke.

DTTP har restmidler efter projektets afslutning og de har derfor tilbudt os, at FTT’s medlemmer og de døve tegnsprogstolke i fællesskab kan få del i midlerne.
FTT og DTTP har i samarbejde etableret et efteruddannelsestilbud til jer.
Søndag den 25.oktober har vi inviteret Robert Adam til Danmark for at fortælle os om sin forskning på området, samt give os input til samarbejdet mellem døve og hørende tolke.
Vi aflyser altså medlemsmødet d.23/9 og mødes istedet:

Søndag d. 25.oktober kl 10-15
(Med forbehold for ændringer).
10-12: Oplæg ved Robert Adam, med efterfølgende diplomuddeling for deltagelse.
12-13: Frokostpause og sparring. Robert Adam er til stede og vil gerne bidrage med sine erfaringer.
13-15: Debat. Hvad er et godt fagligt forum for hhv døve tegnsprogstolke og FTT-medlemmer? Sammen prøver vi at skitsere et muligt scenarie for et fremtidigt fælles FTT. Robert Adam vil facilitere debatten.
Vi har booket CFD’s lokaler i Kbh, Fredericia, Odense, Aalborg og Århus, så der er igen muligt at deltage fra hele landet.

OBS!
FTT-medlemmer deltager gratis. Desuden er certificerede døvetolke særligt inviteret på dagen.
Alle andre ikke-FTT-medlemmer er også meget velkomne til at deltage i første del af arrangementet og I vil ligeledes modtage diplom for deltagelse. Efter frokost er det arrangementet dog kun åbent for FTT-medlemmer og døvetolke. Ikke-FTT-medlemmer deltager ved en egenbetaling på 50 kroner for oplægget og 40 kroner for frokost.
Du kan betale via Mobile Pay på telefonnummer: 29454144
Mærk din indbetaling med dit navn og “25. okt”

Tilmelding sker på nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/1ApOcKCfCGJ_FvLcBj73fMH9pHIUmY0gobmd6Uv73NtQ/viewform

Hvis du vil læse mere om Robert Adam, kan du trykke på nedenstående link:
https://www.ucl.ac.uk/dcal/team/directorsresearch/robertadam

Vi ser frem til en spændende og udbytterig dag!

Minikonference om Projekt Døve Tegnsprogstolke

Lykke fra bestyrelsen deltog i dag i DDLs minikonference om Epinions evalueringsrapport vedrørende Projekt Døve Tegnsprogstolke.

I den første del af mødet gennemgik Hans Jørgen Dam fra Epinion hovedtendenserne, som kan drages fra den kvantitative undersøgelse, som de har stået for.
En meget klar del af de adspurgte grupper er positive i forhold til brugen af døve tegnsprogstolke. De adspurgte grupper er ”hørende tegnsprogstolke”, ”døve brugere”, døve tegnsprogstolke” og ”professionelle”.
Der er desuden en tendens blandt grupperne ”hørende tegnsprogstolke” og professionelle” til, at de som har faktisk erfaring med døve tolke i en tolkesituatione, vurderer det mere positivt og anvendeligt end de, der ikke har erfaring med døve tegnsprogstolke.
Dette er interessant i forhold til arbejdsgruppen under FTT, som gennem sommeren har afholdt medlemsmøder for at øge hørende tegnsprogstolkes kendskab til brugen af døve tegnsprogstolke.
Fra de adspurgte grupper ses det også, at tolkesituationer, hvor der tolkes til og fra internationale tegn, vurderes som de situationer, hvor der er ekstra meget udbytte af brug af døve tolke.
Som Hans Jørgen Dam udtrykte det: ”Der er nogle situationer, hvor det kan betyde forskellen mellem kommunikation og ingen kommunikation”.
Anden del af rapporten er en kvalitativ undersøgelse lavet af DDL. Den blev ikke gennemgået på minikonferencen, men der er interessante pointer i, så en opfordring herfra til at se nærmere på den.

På anden del af minikonferencen blev der vist et lille klip, hvor en døv udtalte sig om, hvilke fordele han har følt ved at have døvetolke med på sidste del af sin uddannelse. Klippet er en del af DDLs kvalitative undersøgelse.
Til sidst var der mulighed for spørgsmål både til Hans Jørgen Dam og til DDL og projektet.

Der var enighed om, at der er brug for mere forskning på området, så vi kan blive klogere på nøjagtig hvad i kommunikationen der fungerer bedre når døve tegnsprogstolke er til stede. Evalueringsrapporten har nu belyst den positive vurdering af brug af døve tegnsprogstolke og DDL er nu i gang med at overveje hvordan man bedst muligt får lavet kvalitative undersøgelser, så vi i detaljer kan finde ud af hvad det præcist er, der fungere bedre.

Møde med DNTM

FTT er i løbende dialog med DNTM. Hermed et kort referat fra vores sidste møde.

Møde mellem DNTM og FTT d 12/ 6 2015 i HK – hovedstad.
Til stede: Bo Kragelund og Loa Fogh Jensen
Referent Loa Fogh Jensen
1. Der arbejdes videre med brugervenligheden af tolke portalen – bl a videoer af teksten på brugerfladen, henvisning til brug af fjernetolk ved bestilling mm
2. Der er ført tilsyn med tolke med dispensation – intet at anmærke
3. Samarbejdet med UCC omkring kvalitetstilsynet forventes at blive endnu bedre efter sommerferien, så der kommer flere tilsyn.
4. Der kommer projekt ang informationer i udbudte opg
5. Nye udbud senest første oktober, med ikrafttræden 1/1 2016. Sandsynligvis flere leverandøre i reg. sjæl samme antal i andre reg.
6. Der arbejdes med en ide om, at der fra næste udbud kun komme det dyreste bud i betragtning, ved interessenter mellem flere firmaer
7. Der bevilges ikke døve tolke til brugere der tidligere har klaret sig uden – men særlige situationer kan bevilges ved faglig argumentation.
8. Der kommer en formulering ang sponsering i næste udbud.
9. Døve tolke skal selv skaffe deres feeder.
10. Kommandovejen for klager over DNTM er først til Bo, derefter til ministeriet for børn, unge og integration.
11. Vi vil gerne skabe et billede over et eventuelt omfang af tolke som helt eller delvist forlader faget.
12. Der blev talt om muligheder for at tilgodese tolkenes anciennitet og efter/videreuddannelse i forbindelse med udbud.

Møde med TolkDanmark

11700816_1010845052293206_8625160217308663612_n
FTT var i dag på besøg hos Tolkdanmark, til et lille uformelt møde og en kop kaffe. Det var Tolkdanmark, der som ny spiller indenfor tegnsprogstolkning inviterede os ud – for at hilse på, vise os deres lokaler og til at spørge lidt ind til tegnsprogstolkning og markedet helt generelt.
Tolkdanmark fortalte lidt om deres baggrund og historie og FTT fortalte overordnet om tegnsprogtolkning, vores branche, arbejdsmiljø for tolke og de udfordringer der kan være.
Tolkdanmark har forsøgt at få kontakt med FTT, men de to mails der er sendt, har FTTs bestyrelse desværre ikke modtaget. Vi var derfor glade for hurtigt at kunne imødekomme ønsket om et møde med os, og at kontakten nu er etableret. Det var et behageligt møde.